Beth yw Pleidlais 100 ?

Pleidlais 100

Mae 2018 yn nodi 100 mlynedd ers i'r Senedd basio cyfraith a oedd yn caniatáu i rai menywod, a phob dyn, bleidleisio am y tro cyntaf: Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Byddwn yn dathlu'r garreg filltir bwysig hon yn hanes democrataidd y DU gydol y flwyddyn.

Beth fydd yn digwydd?

Cynhelir cyfres fawr o arddangosfeydd a digwyddiadau arwyddocaol i ennyn diddordeb y cyhoedd â Senedd y DU a gwella'r ddealltwriaeth o'r frwydr i gael y bleidlais. Cynhelir y digwyddiadau hyn rhwng Chwefror a Rhagfyr 2018.

Sut alla i gyfranogi?

Gallwch ymuno â'r dathliadau gydol 2018 mewn sawl ffordd wahanol:

  • Visit Parliament - Cewch brofiad o'n harddangosfa hanesyddol, "Voice and Vote" a chymryd rhan yn ein sesiynau siarad a theithiau Pleidlais 100 pan fyddwch yn ymweld â San Steffan.
  • CydraddolTe - Dewch ynghyd â ffrindiau a dathlwch eich hawliau democrataidd y brwydrwyd yn galed i'w hennill dros baned o de a thamaid o gacen!
  • Wythnos Senedd y DU 2018 - Cymerwch ran yn ein gŵyl flynyddol, sy'n rhoi grym i bobl ledled y DU i ddeall democratiaeth seneddol ac i ymgysylltu â hi.
  • Your Story, Our History - Gwyliwch ein ffilmiau newydd am yr effaith gadarnhaol y mae democratiaeth seneddol wedi'i chael ar fywydau menywod Prydain.

Hefyd, bydd llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau eraill sy'n dathlu'r flwyddyn bwysig hon yn nemocratiaeth seneddol yn cael eu cynnal gan sefydliadau ledled y DU.

Sut mae modd cadw'n gyfoes?

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am Pleidlais 100 drwy gofrestru i gael cylchlythyr Senedd y DU , neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Cerrig milltir allweddol 2018

Gydol 2018, bydd Senedd y DU yn dathlu nifer o gerrig milltir pwysig, gan gynnwys:

Dysgu ar-lein

Ewch ar y cwrs ar-lein hwn, a fydd yn ymchwilio i'r ymgyrch dros hawl menywod i bleidleisio a'i heffaith ar hawliau menywod a chydraddoldeb hyd heddiw.