Gwneud i Senedd y DU weithio i chi: gweithdai am ddim

Illustrated map of UK

Cewch wybod sut i wneud i Senedd y DU weithio i chi gyda gweithdy neu gyflwyniad wedi'i weddu i anghenion eich mudiad.

Manteisiwch ar ystod o sesiynau rhyngweithiol am ddim. Gallwch ddysgu'r pethau sylfaenol gyda chyflwyniad i Senedd y DU neu gallwch ddatblygu eich sgiliau ymgyrchu arbenigol. Cewch wybod sut mae dylanwadu ar ASau ac aelodau o Dŷ'r Arglwyddi a darganfyddwch sut mae pwyllgorau dethol yn gweithio.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer pob math o fudiad dinesig, gan gynnwys cymdeithasau tai, tenantiaid a grwpiau preswyl, mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, grwpiau ffydd, grwpiau ieuenctid, grwpiau chwaraeon, cydweithfeydd, mentrau cymdeithasol a llawer mwy. Os ydych yn pryderu am dai, addysg, yr amgylchedd neu rywbeth arall, dweud wrthym yr hyn sydd eisiau arnoch o'ch sesiwn a byddwn yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y materion sydd fwyaf o bwys i chi.

Os ydych chi'n rhan o grŵp o bobl sy'n cael eu tangynrychioli yn Senedd y DU, rydym yn arbennig o awyddus i'ch cynorthwyo. Er enghraifft, rydym yn cynnig sesiynau wedi'u hanelu'n bennaf at fenywod ac at grwpiau o fenywod, oedolion ag anableddau dysgu, pobl ifanc, pobl groenddu a lleiafrifoedd ethnig. Rydym hefyd yn darparu sesiynau Cymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

Dewiswch ymhlith gweithdy rhyngweithiol 2 awr gyda thrafodaethau, dadleuon a chwisiau (o leiaf 15 o bobl) neu gyflwyniad 1 awr gyda sesiwn holi ac ateb (o leiaf 20 o bobl).


Mae'n bosib hefyd cymysgu'r sesiynau gan ddibynnu ar ofynion eich cynulleidfa. I gael gwybod mwy, siaradwch â'ch swyddog ymgysylltu cymunedol.

Ymhlith y themâu, mae:

  1. Pobl, Pŵer a’r Senedd – Cyflwyniad i Senedd y DU: Beth yw Senedd y DU? Beth ydy hi’n ei wneud? Pam mae hi’n bwysig? Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Senedd y DU a Llywodraeth y DU? Sut gallwch chi ddechrau dylanwadu ar Senedd y DU a lleisio’ch barn? Cewch wybod hyn a mwy gyda’r sesiwn gyflwyno hon.
  2. Rhoi’r Ddeddf ar Waith – Sut yn union mae rhoi deddfau ar waith?: Darganfyddwch sut mae rhoi deddfau ar waith yn Nhŷ’r Cyffredin ac yn Nhŷ’r Arglwyddi a sut gallwch chi a’ch mudiad ddylanwadu ar y broses ddeddfu.
  3.  Ydych chi’n ddylanwadol? – Lleisiwch eich barn yn Senedd y DU: Cewch wybod sut mae gweithredu ac effeithio ar benderfyniadau a wnaed yn Senedd y DU. Byddwch yn cael gwybod am yr adnoddau y gall eich mudiad eu defnyddio i ddylanwadu ar ddadleuon, penderfyniadau a deddfwriaeth. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae datblygu cysylltiadau effeithiol â’ch ASau ac aelodau o Dŷ’r Arglwyddi. Mae’r sesiwn hon yn berffaith i’r rheiny sy’n dymuno lleisio'u barn a gwneud gwahaniaeth ar y materion sydd fwyaf o bwys.
  4. Beth yw pwyllgor dethol a pam ddylai fod o bwys i chi?: Mae pwyllgorau dethol yn gwirio ac yn archwilio popeth o adrannau’r llywodraeth i faterion economaidd. Cewch wybod mwy am yr agwedd hollbwysig hon o’n democratiaeth a sut gallwch gyfranogi yn y sesiwn fanwl hon. Byddwch hefyd yn dysgu sut i rannu eich profiadau a’ch arbenigedd â phwyllgorau, yn ogystal â sut mae defnyddio’r pwyllgorau i ddylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth.

I archebu, llenwch y ffurflen isod hon (sylwch y bydd y ffurflen hon yn Saesneg)