COMMONS

Y Pwyllgor yn ystyried effaith economaidd gohirio datblygiad Wylfa Newydd

07 February 2019

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Ionawr am ohirio datblygiad atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn derbyn tystiolaeth ynglŷn â’r oblygiadau i’r economi leol. Mae’r tystion yn cynnwys Cyfarwyddwr Horizon Nuclear Power, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Gweinidog o'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

Cefndir

Nod Horizon Nuclear Power Ltd sydd yn perthyn i gwmni Hitachi o Siapan oedd adeiladu dau Adweithydd Dŵr Berw Datblygedig yn agos at leoliad hen atomfa'r Wylfa ar Ynys Môn. Roedd y cwmni yn disgwyl cwblhau’r gwaith erbyn canol yr 2020au, gan greu 850 swydd barhaol ar y safle ynghyd ag amcangyfrif o 8,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu. Ar 17 Ionawr 2019, cyhoeddodd Horizon eu bod yn gohirio eu rhaglen ddatblygu niwclear, gan gynnwys gwaith ar Wylfa Newydd.

Pwrpas y sesiwn

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dystiolaeth sy’n archwilio effaith gohirio datblygiad Wylfa Newydd ar yr economi a chymunedau lleol. Yn ystod y panel cyntaf, bydd y Pwyllgor yn holi Cyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear Horizon, Gwen Parry-Jones, am y penderfyniad i ohirio’r gwaith, yr effaith a ragwelir ar yr economi a'r camau nesaf ar gyfer y safle ar Ynys Môn. Yn ystod yr ail banel, bydd y Pwyllgor yn holi'r Ysgrifennydd Gwladol, y Gwir Anrh Alun Cairns AS, a Richard Harrington, Gweinidog o Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. Bydd y Pwyllgor yn holi sut y gallai gohirio’r gwaith ar Wylfa Newydd effeithio ar gynlluniau eraill ar gyfer y sector niwclear yng Ngogledd Cymru a sut y bydd y Llywodraeth yn darparu cefnogaeth ar gyfer y sawl sydd wedi eu heffeithio gan y penderfyniad.

Yn dilyn y sesiwn, mae'r Pwyllgor yn bwriadu cwrdd â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid lleol er mwyn sicrhau ystyriaeth lawn o effaith y penderfyniad.

Tystion

 Dydd Mawrth 12 Chwefror, Ystafell Grimond, Portcullis House

Panel 1

  • Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear, Horizon Nuclear Power Ltd

Panel 2

  • Y Gwir Anrh Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • Richard Harrington AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto

Share this page