COMMONS

Y Pwyllgor yn archwilio goblygiadau Refferendwm yr UE ar Gymru

28 July 2016

Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal ymchwiliad i effaith canlyniad refferendwm yr UE ar Gymru.

Penderfynodd 52.5% o’r etholaeth yng Nghymru i adael yr UE. Mae cynlluniau’r Llywodraeth i drafod telerau’r broses o adael yr undeb yn eu dyddiau cynnar ar hyn o brdy. Er hynny, mae’n bwysig fod gan Gymru lais yn ystod y broses, a bod yr effaith ar Gymru yn cael eu hasesu. 
 
Wrth i’r trafodaethau ddatblygu, bydd y Pwyllgor yn galw ar dystion i rhoi eu safbwyntiau ar ystod eang o themau fydd yn ymddangos yn ystod y broses. Mae’r Pwyllgor eisioes wedi gofyn cwestiynnau cychwynol i’r Ysgrifennydd Gwladol, yn ystod y sesiwn dystiolaeth ar 19 Gorffennaf.

Sylwadau’r Cadeirydd

Wrth lansio’r ymchwiliad, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor David TC Davies: 

"Mae’n orfodol fod y penderfyniad ddemocrataidd i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei gwblhau. Ynghyd â hyn, mae’n allweddol fod Cymru yn barod i fanteisio o’r holl gyfleon newydd fydd yn dod o "Brexit". Rydym wedi lansio’r ymchwiliad, am ei bod yn hollbwysig fod y trafodaethau yn cael eu craffu o safbwynt Cymreig, a bod llais Cymru yn cael ei glywed. 
 
Gan fod disgwyl i’r trafodaethau gymryd peth amser i gwblhau, mi fydd yr ymchwiliad yma hefyd yn parhau dros dymor hir. Mi fyddwn yn cyhoeddi ein sesiynau er mwyn cyfrannu at drafodaethau ac ymateb i’r digwyddiadau wrth iddyn nhw ddigwydd."

Dyddiad Cau cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig

Ar hyn o bryd, rydym yn gwahodd tystiolaeth ysgrifenedig er mwyn hysbysu’r Pwyllgor ar unrhyw faterion y mae pobl Cymru yn teimlo fyddai’n werth codi yn ystod y trafodaethau. Gofynnir i'r rhai â diddordeb gadw at uchafswm o 1,000 o eiriau. Mae’r Pwyllgor yn bwriadu cymryd tystiolaeth lafar ym mis Hydref, ac yna yn achlysurol.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto

Share this page